Netherlands American Studies Association

Promotie Stijn Bollinger

Donderdag 17 oktober 2013, om 15.45 uur in het Auditorium van de Vrije Universiteit te Amsterdam, De Boelelaan 1105.

bollinger

A Dynamic Courtship. The Salvation Army and the Welfare State in the Netherlands (1887-1990)

Gedurende meer dan 125 jaar heeft het Leger des Heils sociale problematiek in Nederland het hoofd geboden. Tegelijkertijd is het Leger des Heils uitgegroid tot een bekende levensbeschouwelijke organisatie en een belangrijke professionele sociale zorgverlener. De twee karakteristieken van religieus en sociaal werk worden door het Leger zelf beschouwd als essentiële elementen van de eigen identiteit: ze zijn weliswaar ‘te onderscheiden’, maar niet ‘te scheiden’. Deze situatie laat echter zien dat deze tweeledige aard een onvermijdelijk spanningsveld heeft gecreëerd voor het Leger, wat duidelijk werd met de ontwikkeling van het Nederlandse sociaal beleidsysteem in de twintigste eeuw. In dit systeem zorgde de zich vormende relatie tussen het Leger des Heils en de Nederlandse overheid voor problemen tussen tussen beide actoren. Hoe moest de overheid samenwerken met een gewaardeerde sociale zorgverlener die een duidelijk christelijke identiteit bezat? En aan de andere kant: hoe ging het Leger om met deze relatie gezien de eigen identiteit.

In deze situatie onderzoekt Stijn Bollinger welke dynamiek de relatie tussen de Nederlandse overheid en het Leger des Heils vormgaf, en hoe deze al dan niet doorwerkte op de identiteit van het Leger. Hiertoe verbindt hij de onderliggende beleidsdoelen van het Nederlandse welzijnsbeleid met belangrijke ontwikkelingen die het proces van identiteitsvorming van het Leger des Heils vormgaven: de positie van wederzijdse afhankelijkheid en de plek van het Leger in het sociaal beleidssysteem; de visie van het Leger op zijn juridische identiteit en het professionaliseringsproces van het Leger.

Deze studie laat zien dat de dynamiek in de relatie tussen de twee actoren sterk werd beïnvloed door tegengestelde krachten als aantrekkingskracht en afstoting; afhankelijkheid en autonomie; en zekerheid en flexibiliteit. Al deze krachten samen roepen het beeld op van een balts. En in het geval van het Leger des Heils en de Nederlandse verzorgingsstaat laat deze balts een heel eigen dynamiek zien.

Het boek is per 17 oktober verkrijgbaar als paperback en ebook (Uitgeverij Eburon, ISBN 978 90 5972 724 3

Graag uiterlijk een kwartier voor aanvang aanwezig zijn en aanwezigheid doorgeven via promotiestijnbollinger@gmail.com.